اولین خودروی توجوی به شرکت زیبا خودرو فرزاد وارد شد. قرار بر این است که این خودرو آپشن شود و سپس در ساختمان جدید شرکت زیبا خودرو فرزاد به نمایش گذاشته شود.