شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۰۷ /۰۲ /۱۳۹۴

شرایط فروش کرمان موتور

شرایط فروش لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ – اردیبهشت ماه ۹۴

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 – اردیبهشت ماه ۹۴

 شرایط فروش لیفان X60  -اردیبهشت ماه۹۴ 

 شرایط فروش J5 اتوماتیک طرح ۵۰-۵۰ – اردیبهشت ماه ۹۴ 

شرایط فروش J5 – اتوماتیک یک مرحله ای-اردیبهشت ماه ۹۴

شرایط فروش J5 – اتوماتیک چند مرحله ای-اردیبهشت ماه ۹۴

شرایط فروش J5 – دنده ای -اردیبهشت ماه ۹۴

  شرایط فروش S5– اردیبهشت ماه ۹۴

شرایط فروش کرمان موتور