شرایط فروش کرمان موتور تاریخ بروزرسانی ۰۷ /۰۱ /۱۳۹۴

شرایط فروش کرمان موتور

شرایط فروش قطعی لیفان ۶۲۰ – ۱۸۰۰ – اسفند ماه ۹۳

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 – اسفند ماه ۹۳

 شرایط فروش قطعی لیفان X60  -اسفند ماه۹۳ 

 شرایط فروش J5 اتوماتیک طرح ۵۰-۵۰ – اسفند ماه ۹۳ 

شرایط فروش J5 – اتوماتیک-اسفند ماه ۹۳

شرایط فروش J5 – دنده ای -اسفند ماه ۹۳

  شرایط فروش S5– اسفند ماه ۹۳

شرایط فروش کرمان موتور